Translate

20 Νοε 2009

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει τη σύνθεση των κοινών αξιών των κρατών μελών της ΕE και - για πρώτη φορά - συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τα κλασικά αστικά και πολιτικά, καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά, δικαιώματα. Ο στόχος του εξηγείται στο προοίμιό του: «Eίναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων».
Iστορικό πλαίσιο
Tον Ιούνιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας έκρινε σκόπιμο να συγκεντρώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα που ίσχυαν σε επίπεδο ΕΕ σε έναν Χάρτη ώστε να τα καταστήσει περισσότερο εμφανή στους πολίτες. Σύμφωνα με τις προσδοκίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ο Χάρτης αυτός θα έπρεπε να περιλαμβάνει τις γενικές αρχές που περιέχονται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1950, εκείνες που προκύπτουν από την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών μελών, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα όπως προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό Χάρτη και στον Κοινοτικό Χάρτη θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και τις αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Την εκπόνηση του Χάρτη ανέλαβε μια Συνέλευση η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών, έναν αντιπρόσωπο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων (δύο από κάθε εθνικό κοινοβούλιο). Ο Χάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε επίσημα στη Νίκαια τον Δεκέμβριο 2000 από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σηματοδοτεί μια πολιτική δέσμευση, χωρίς να είναι νομικά δεσμευτικός.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τροποποιεί τις ισχύουσες συνθήκες και βρίσκεται σήμερα στο στάδιο κύρωσης, καθιστά τον Χάρτη νομικά δεσμευτικό, καθώς έχει προστεθεί σε αυτή μια φράση με την οποία αναγνωρίζεται στον Χάρτη η ίδια νομική ισχύς με αυτή των συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, η επίσημη διακήρυξη του Χάρτη έγινε για δεύτερη φορά τον Δεκέμβριο του 2007.
Περιεχόμενο
Για πρώτη φορά, όλα τα δικαιώματα που μέχρι τότε ήταν διάσπαρτα στις διάφορες νομοθετικές πράξεις όπως στις εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, συγκεντρώθηκαν σε ένα μόνο έγγραφο. Ο Χάρτης, παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμβάλλει στην ανάπτυξη της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, καθώς και στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (όπως επιβεβαιώνεται στο προοίμιο του Χάρτη). Ο Χάρτης ενισχύει τη νομική ασφάλεια όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία μέχρι σήμερα εξασφαλιζόταν μόνο από τη νομολογία του Δικαστηρίου και από το άρθρο 6 της συνθήκης της ΕΕ.
Ο Χάρτης περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 άρθρα που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια
Κεφάλαιο I: Αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας),
Κεφάλαιο II: Ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα γάμου και δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, ελευθερία των τεχνών και των επιστημών, δικαίωμα εκπαίδευσης, επαγγελματική ελευθερία και δικαίωμα στην εργασία, ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα ασύλου, προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, επαναπροώθησης και απέλασης).
Κεφάλαιο III: Ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες).
Κεφάλαιο IV: Αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση με τους εργαζομένους στο πλαίσιο της επιχείρησης, δικαίωμα διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας, απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόμενων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών).
Κεφάλαιο V: Ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές, δικαίωμα χρηστής διαχείρισης, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, διαμεσολαβητής, δικαίωμα αναφοράς, ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, διπλωματική και προξενική προστασία).
Κεφάλαιο VI: Δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές νομιμότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη).
Κεφάλαιο VII: Γενικές διατάξεις.

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_el.htm


Από την 1η Δεκεμβρίου 2009 η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και μαζί με αυτήν και o παραπάνω ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

20-11-09Τη δική τους ιστοσελίδα απέκτησαν οι Αλβανοί μετανάστες στα Τρίκαλα
Τη δική του ιστοσελίδα (http://www.samt.gr/syllogos.html) απέκτησε ο σύλλογος Αλβανών μεταναστών νομού Τρικάλων, στην οποία καταγράφεται- μεταξύ άλλων- και η επίσημη επίσκεψη του πρεσβευτή της Αλβανίας στην Ελλάδα Βίλι Μιναρόλι.

Οι σταθμοί της περιοδείας του κ. Μιναρόλι, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή για δεύτερη φορά, ήταν τρεις (Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Φήκη) και ο σκοπός της έλευσής του διττός: αφενός να έχει προσωπική εμπειρία από τη λειτουργία των Τμημάτων εκμάθησης αλβανικής γλώσσας, αφετέρου να ακούσει από «πρώτο χέρι» τα προβλήματα των συμπατριωτών του, οι οποίοι διαβιούν κι εργάζονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του συλλόγου, Ιλίρ Ντίμπρα, σε ολόκληρο το νομό Τρικάλων ζουν περίπου 6.500 Αλβανοί μετανάστες και ένας από τους βασικούς στόχους του συλλόγου είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Αλβανών μεταναστών που ζουν στο Νομό Τρικάλων, καθώς επίσης και των δεσμών μεταξύ αυτών και του ελληνικού λαού.

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν, επίσης, μικρές αγγελίες εργασίας, νέα, άρθρα, χρυσός οδηγός, πληροφορίες για μαθήματα και αθλητικά δρώμενα, όπως και πολλές φωτογραφίες, ενώ διαβάζουμε και για έναν κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους οικονομικούς μετανάστες της περιοχής μας, που εγκαινίασε ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Νομού Τρικάλων.

Ο σύλλογος ξεκίνησε τις δραστηριότητές του με μία λιτή αλλά σημαντική εκδήλωση, στις 28 Νοεμβρίου 2005. Πρόκειται για τον διπλό εορτασμό της εθνικής επετείου της Αλβανίας, που εορτάζεται με αφορμή την απελευθέρωση της από τους Τούρκους στις 28 Νοεμβρίου του 1912 και την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, στις 29 Νοεμβρίου 1944.

Στους σκοπούς του Συλλόγου, σύμφωνα με τον κ. Ντίμπρα, είναι η κοινή δράση και η ενίσχυση των φιλικών δεσμών μεταξύ των Αλβανών μεταναστών. οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους εργάτες.

Επίσης, προωθείται η καλλιέργεια σε όλους τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν στο νομό Τρικάλων, της αγάπης για την πατρίδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, τα ήθη και έθιμα του αλβανικού λαού, με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Στόχος είναι ακόμη η υπεράσπιση και η στήριξη κάθε Αλβανού μετανάστη, αλλά και να γνωρίσουν όλοι οι Αλβανοί μετανάστες που έρχονται να ζήσουν στο νομό Τρικάλων τους κανόνες, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

-----------------------------------------------
Συγχαρητήρια, ιδιαίτερα για την υπογράμμιση ότι η τυπική του ισχύς ξεκινά από 1/12/2009 και όχι από 1/01/2010
Μήπως οι αλβανοί μετανάστες αλλά και οι μετανάστες από την πρώην σοβιετική ένωση αποκτήσουν περισσότερα και νωρίτερα δικαιώματα στην ελλάδα από τους αυτόχθονους μακεδόνες...????

belo more είπε...

Αυτό ακριβώς είναι το παράπονο μου, φίλε ανώνυμε 11:40, ότι εμείς οι Μακεδόνες θα μείνουμε πίσω ως απλοί θεατές των εξελίξεων στην χώρα μας γιατί δυστυχώς η μόνη οργάνωση που υπάρχει για τους εθνικά Μακεδόνες είναι το Ουράνιο Τόξο, το οποίο αντί να τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, συνεχίζει μια πολιτική τρομοκρατίας προς τους ίδιους, καταγγέλλοντας πόσο φασιστικό και αναχρονιστικό είναι το Ελληνικό Κράτος. Γιατί για τους Αλβανούς μετανάστες δεν ένια;
Όσο για το πρόβλημα ότι οι Ελλάδα δεν αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα, αυτό δεν θα έπρεπε να εμποδίζει τους αυτόχθονες Μακεδόνες να διεκδικούν τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα τους.. Το κόμμα των Εθνικά Μακεδόνων αντί να τους ενθαρρύνει προς αυτή την κατεύθυνση, το μόνο που κάνει είναι να ασχολείται με την Χρυσή Αυγή και να καταγγέλλει το ελληνικό κράτος. Έχει καταντήσει κόμμα «διαμαρτυρίας» και μόνο.

Ανώνυμος είπε...

Απόφαση - σταθμός για κλειστά επαγγέλματα
Από το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ

Σημαντική εξέλιξη για την άρση των περιορισμών που υπάρχουν στα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» αποτελεί η δημοσίευση τεσσάρων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο επιβάλλει την απελευθέρωση των επαγγελμάτων αυτών.

Το πρώτο βήμα για τη μεταβολή των όρων λειτουργίας κλάδων, όπως οι φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες ταξί, ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. κ.ά. γίνεται από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, με φόντο τις πιέσεις που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την ενσωμάτωση της οδηγίας Μπολκεστάιν στο ελληνικό δίκαιο. Aν και οι αποφάσεις αυτές παραπέμπονται στην Ολομέλεια του ΣτΕ για την τελική κρίση, αποτελούν εργαλείο για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθετική ρύθμιση του κρίσιμου αυτού ζητήματος.

Ειδικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν την εμπορία και μεταφορά υγρών καυσίμων, καθώς και τη χορήγηση νέων αδειών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Αιχμή των παρατηρήσεων είναι ότι οι περιορισμοί που τίθενται είναι αντίθετοι στις συνταγματικές επιταγές που προστατεύουν την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία.