Translate

22 Νοε 2018

Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
......
1.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν στις μειονότητες τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, είτε σε επίπεδο ατόμου είτε σε επίπεδο κοινότητας·
2.  επισημαίνει ότι, ενώ η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί, τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη, μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι υποψήφιες χώρες, μόλις γίνουν πλήρη κράτη μέλη της ΕΕ, θα τηρούν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·
3.  διαπιστώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία για την παρακολούθηση και επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων η ΕΕ θεωρεί δεδομένο ότι τα κράτη μέλη της σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων ή βασίζεται σε εξωτερικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως είναι οι μηχανισμοί του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ·
4.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης πριν και μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων· τονίζει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της ΕΕ για τις μειονότητες που θα συνοδεύεται από έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης·
5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕ, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών νομιμοποιείται και εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με το κράτος δικαίου και τις άλλες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· εκτιμά, συνεπώς, ότι με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και για την διασφάλιση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την προσχώρηση ενός κράτους μέλους, δεν παραβιάζεται η κυριαρχία των κρατών μελών·
6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διεθνών προτύπων, κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να ορίζει ποια πρόσωπα ανήκουν σε εθνικές μειονότητες·
7.  υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει πρότυπο για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ ούτε και κοινή αντίληψη ως προς το ποιος μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο που ανήκει σε μειονότητα· σημειώνει ότι ούτε η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, αλλά ούτε και η σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων (ΣΠΠΕΜ), περιλαμβάνουν ορισμό της έννοιας των μειονοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας όλων των εθνικών ή εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, ανεξάρτητα από ορισμό, και τονίζει ότι κάθε ορισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευέλικτο τρόπο, καθόσον η de facto συμπερίληψη δικαιούχων στην προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων συχνά αποτελεί μέρος μιας εξελικτικής διαδικασίας που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε επίσημη αναγνώριση· συνιστά ότι όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ο ορισμός της «εθνικής μειονότητας» θα πρέπει να βασίζεται στον ορισμό που προβλέπεται στη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 1201 (1993) για ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, δηλαδή ως μια ομάδα προσώπων σε ένα κράτος που

   ˗ κατοικούν στην επικράτεια του εν λόγω κράτους και είναι πολίτες του,
   ˗ διατηρούν από μακρού σταθερές και διαρκείς σχέσεις με το κράτος αυτό,
   ˗ παρουσιάζουν διακριτά εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά,
   ˗ είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικοί, αν και λιγότεροι σε αριθμό από τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους ή της περιφέρειας του εν λόγω κράτους,
   ˗ εμφορούνται από το κίνητρο να διατηρήσουν από κοινού, ότι αποτελεί την κοινή τους ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού τους, των παραδόσεών τους, της θρησκείας τους ή της γλώσσας τους·
8.  υπενθυμίζει την κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι συνήλθαν στη Βαρσοβία, στις 16 και 17 Μαΐου 2005, στην οποία αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενσωμάτωση των εν λόγω πτυχών των συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·
9.  επισημαίνει ότι ορισμένα σημεία των διατάξεων της ΣΠΠΕΜ και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης («Χάρτης για τις γλώσσες») εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η Ένωση, δεν έχει γενική νομοθετική αρμοδιότητα να θεσπίσει ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, μπορεί «να ρυθμίσει διάφορα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες»·
10.  θεωρεί ότι με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και μετά τη διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης επιπτώσεων, πρέπει να υποβληθεί νομοθετική πρόταση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των μειονοτήτων και να προστατευθούν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη και να αποτραπεί η εφαρμογή διαφορετικών προτύπων· θεωρεί ότι τα εν λόγω πρότυπα, τηρουμένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτίστως τα πρότυπα που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί στα μέσα του διεθνούς δικαίου και ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλη την ΕΕ και θα συνοδεύεται από έναν λειτουργικό μηχανισμό παρακολούθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα νομικά συστήματά τους θα υπάρχει η εγγύηση ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες δεν θα υφίστανται διακρίσεις και ότι θα λάβουν και θα εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα προστασίας·
11.  επισημαίνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί μέρος της πρότασης για τη σύναψη ενός Συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο DRF)· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο το αίτημα που είχε διατυπώσει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη σύναψη ενός συμφώνου· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε όλα τα επί μέρους τμήματα του μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·
12.  προτρέπει την Επιτροπή να συγκροτήσεις ένα όργανο σε επίπεδο Ένωσης (είτε εντός υφισταμένων δομών είτε ως ξεχωριστό όργανο) για την αναγνώριση και προστασία των μειονοτήτων στην ΕΕ·
13.  επιδοκιμάζει την επιτυχή καταχώριση και συλλογή υπογραφών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών με τίτλο «Minority SafePack», η οποία ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων· προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν στο μέλλον τα συμφέροντα και οι ανάγκες των μειονοτήτων να τύχουν καλύτερης εκπροσώπησης σε επίπεδο ΕΕ·
14.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθούν το δικαίωμα των εθνικών μειονοτήτων να διαφυλάττουν, να προστατεύουν και να αναπτύσσουν τη δική τους ταυτότητα, και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των εθνικών μειονοτήτων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή και στις δημόσιες υποθέσεις·
15.  επισημαίνει ότι η ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται μέσω της πολιτογράφησης σε ένα κράτος μέλος, η οποία ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εθνική ιθαγένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές του Ενωσιακού δικαίου, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί νομολογιακά από το ΔΕΕ· επισημαίνει ότι το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους είναι πολίτης της Ένωσης και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και τον Χάρτη· επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια μέριμνα για κάθε πολίτη της ΕΕ·
16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό των ανιθαγενών Ρομά στην Ευρώπη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και τα ωθεί στο περιθώριο της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν το καθεστώς της ανιθαγένειας και να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·
17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες να μην συναντούν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα υγείας· διαπιστώνει ότι οι μειονοτικές ομάδες δεν έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες για την υγεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι μειονότητες να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, τόσο σωματική όσο και ψυχική και χωρίς διακρίσεις·
18.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη ΣΠΠΕΜ και τον Χάρτη για τις γλώσσες, και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει τα εν λόγω έγγραφα και να σεβαστεί τις αρχές που καθορίζονται σε αυτά· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να απόσχουν από πράξεις που αντιστρατεύονται τις εν λόγω αρχές· τονίζει ότι ταυτόχρονα με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις μειονότητες στην ΕΕ, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να μην θεσπίζουν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που αποδυναμώνουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή αποκλίνουν από αυτά·
19.  επαναβεβαιώνει ότι οι αυτόχθονες λαοί, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να ελεύθεροι από διακρίσεις κάθε είδους και να έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην πολυμορφία του πολιτισμού, των παραδόσεων, της ιστορίας και των προσδοκιών τους που πρέπει να αντανακλώνται κατάλληλα στην εκπαίδευση και στη δημόσια ενημέρωση· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να κυρώσουν σύμβαση για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς (σύμβαση αριθ. 169) της ΔΟΕ και να την εφαρμόσουν με καλή πίστη,
20.  φρονεί ότι πρέπει να θεσπιστούν στην ΕΕ κοινά ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες με βάση τις διαδικαστικές αρχές της καλής γειτονίας και των φιλικών σχέσεων ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τις γειτονικές τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών προτύπων και κανόνων· φρονεί ότι η υιοθέτηση των κοινών ευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα και πρότυπα που προστατεύουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες· υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ιδίως στις θεματικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές του· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη της τα πρότυπα αυτά στο πλαίσιο των κριτηρίων της Κοπεγχάγης κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· καλεί σε αυτό το πλαίσιο την Επιτροπή να εφαρμόσει τα ίδια πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·
21.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές απαγόρευσης των διακρίσεων από μόνες του δεν επιλύουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες και δεν αποτρέπουν την αφομοίωση· σημειώνει ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία όσον αφορά το δικαίωμα σε ένδικα μέσα και έχουν ειδικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και αποτελεσματική ισότητα, και ότι τα δικαιώματά τους θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, της διαφύλαξης και ανάπτυξης της πολιτιστικής ή γλωσσικής ταυτότητας, σύμφωνα με την ταυτότητα, τις αξίες και τις αρχές του κράτους στο οποίο διαμένουν· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την τακτική παρακολούθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην ΕΕ·
22.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν και να χρηματοδοτούν τη συγκέντρωση αξιόπιστων και τεκμηριωμένων δεδομένων για την ισότητα, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των μειονοτήτων προκειμένου να καταγράφονται οι ανισότητες και οι διακρίσεις· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να παρακολουθεί στενά τις διακρίσεις εις βάρος εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη·
23.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία των μειονοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επαρκή χρηματοδότηση και υποστήριξη των οργανώσεων αυτών·
24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την προστασία των μειονοτήτων εντός των μειονοτήτων και να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες εντός των ανισοτήτων, από τη στιγμή που τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενες διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν έρευνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σύνθετο πρόβλημα των πολλαπλών και αλληλοεπικαλυπτόμενων διακρίσεων·
Περισσότερα εδώ
In English  here


ΣΧΟΛΙΟ: Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες στην Ελλάδα, και ειδικότερα η Μακεδονική, είχε παρουσιαστεί, σε διάφορες περιπτώσεις, από την "Μακεδονική Μορφωτική και Πολιτιστική Κίνηση Εδεσσας", όπως η ανάγκη θέσπισης ελεγκτικού οργάνου στην ΕΕ (τύπου Συνήγορος του Πολίτη) για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, που παραβιάζονται συνεχώς!

14 Νοε 2018

Για την Προστασία των Μειονοτήτων στην Ελλάδα - 1923
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΕΝ απάντησε στην παραπάνω αίτηση πολίτη για εφαρμογή του νόμου και της δεσμευτικής για την Ελλάδα Διεθνούς Συνθήκης που έχει την ίδια ισχύ όσο και η Συνθήκη της Λωζανης που ρυθμίζει τα δικαιώματα της Τουρκικής μειονότητας στη Δυτ. Θράκη!