7 Απρ 2014

Διακήρυξη της Ε.Ε.Σ./E.F.A. για της Ευρωεκλογές 2014
Ήρθε η ώρα για αυτοδιάθεση
για όλους τους λαούς της Ευρώπης


Παρουσιάζονται αποσπάσματα από την Διακήρυξη της Ε.Ε.Σ./E.F.A. για της Ευρωεκλογές 2014.

1 – Εσωτερική διεύρυνση

Ανοιχτές πόρτες σε νέα κράτη παλαιών εθνών: η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευτεί για την αναγνώριση νέων κρατών μελών που απορρέουν από την αυτοδιάθεση και τις δημοκρατικές διεργασίες εντός των σημερινών κρατών μελών (το οποίο αναφέρεται ως εσωτερική διεύρυνση).

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την συνέχεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στους πολίτες αυτών των νέων κρατών. Η δημοκρατία είναι μια θεμελιώδη αρχή της ΕΕ: θα ήταν αδιανόητο η ΕΕ να εμποδίσει την πρόσβαση σε νέα κράτη που έτυχαν την κρατική υπόσταση τους μέσα από άψογες δημοκρατικές διαδικασίες .

Τα έθνη σε υπό-κρατικό επίπεδο ή / και περιφέρειες με νομοθετικές εξουσίες πρέπει να έχουν ένα ρόλο στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων αποφάσεων μέσω μιας ενισχυμένης παρουσία σε μια "Συνέλευση των περιφερειών και των λαών" που θα αντικατάσταση της αναποτελεσματικής  Επιτροπής των Περιφερειών.

2 - Βελτίωση της δημοκρατικής ποιότητας στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Η Συνθήκη της Λισαβόνας συνήφθη μετά από μια παρατεταμένη διαδικασία. Οι ελπίδες ότι θα οδηγούσε σε περισσότερη δημοκρατία και ο λογοδοσία δεν υλοποιήθηκαν πλήρως . Μετά τη διεύρυνση και τη χειρότερη οικονομική κρίση που αντιμετώπισε το ευρώ, η ΕΕ πρέπει να θέσει νέους και φιλόδοξους στόχους, ώστε να είναι βασικός παράγοντας στη διεθνή σκηνή, να κατέχει ηγετική θέση στην προσπάθεια επίτευξης μιας βιώσιμης οικονομίας, να είναι ένα υπόδειγμα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

Η νομοθετική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, δίνοντας πραγματικές εξουσίες νομοθετικής πρωτοβουλίας και για την τροποποίηση των Συνθηκών, παράλληλα με τα αρμόδια κοινοβούλια στα πλαίσια των κρατών μελών.

Υπό - κρατικές εκλογικές περιφέρειες για τις Ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να δημιουργηθούν στα κράτη μέλη που ακόμη δεν το έχουν πράξει.

Η νομοθετική εξουσία του Συμβουλίου θα πρέπει να γίνει διαφανής . Όλες οι νομοθετικές διαβουλεύσεις και τα σχετικά έγγραφα πρέπει να είναι ελεύθερα πρόσβαση στους Ευρωπαίους με τον ίδιο τρόπο όπως και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θέση του κάθε κράτους μέλος θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εκλέγεται δημοκρατικά. Στα κράτη μέλη με αποκεντρωμένη δομή, όλες οι κυβερνήσεις των συστατικών τους εθνών θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία στην πρόταση υποψήφιου επίτροπου.

Η διεθνής αποστολή της ΕΕ ως παράγοντα που δρα με βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και τον σεβασμό της διαφορετικότητας πρέπει να αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί.

7 - Προκλήσεις για τους πολιτισμούς και τις γλώσσες

Ο σεβασμός της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ΕΕΣ θεωρεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες στις γραπτές και προφορικές μορφές τους είναι ίσες σε αξία και αξιοπρέπεια και είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας και πολιτισμό, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της ανθρωπότητας . Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις πολιτικές των ενδιαφερόμενων κοινοτήτων να επαναφέρουν τις γλώσσες τους.

Η EΕΣ πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές γλώσσες και οι πολιτισμοί είναι, όπως η βιοποικιλότητα, μια ζωντανή κληρονομιά που είναι αναγκαία για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών μας . Πρέπει να
προστατευτούν από κάθε κίνδυνο εξαφάνισης.

Πρέπει να αποτρέψουμε οι εθνικές μας γλώσσες να μειωθούν σε ένα δευτερεύοντα ρόλο ως
"χαμηλή" λαϊκή γλώσσα για την καθημερινή ζωή, ενώ η αγγλική, που προωθείται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, να γίνεται η "υψηλή" ομοιόμορφη γλώσσα των σημαντικών λόγων, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της οικονομικής ζωής, κτλ Επειδή είναι προωθημένη παγκοσμίως
και ουσιαστικά στην οικονομία, (σε αντίθεση με το είναι της πολιτικής ή του πολιτισμού),
η ενωτική αγγλική γλώσσα δεν είναι μέσο αναγνώρισης για την Ευρώπη, ενώ οι εθνικές γλώσσες μας γίνονται τοπικές και χάνουν το ευρωπαϊκό πεδίο εφαρμογής τους. Οι πολιτικές της ΕΕ
πρέπει να συμβάλουν στην αναστραφεί αυτής της αρνητικής τάσης.

Η ΕΕΣ θεωρεί ότι η γλωσσική πολυμορφία διεγείρει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την
προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και έτσι συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.
Η Πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία, η πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία, οι τέχνες και οι χειροτεχνίες έχουν μια δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ταυτότητας, δεν μπορούν να μεταφερθούν και είναι επίσης βασικά στοιχεία για έναν βιώσιμο τουρισμό. Η γλωσσική βιομηχανία, δηλαδή ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις γλώσσες , είναι ένας τομέας που έχει μεγάλες δυνατότητες.

Η ΕΕΣ θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιά της Ευρώπης και κυρίως όλων των γλωσσών της και πρέπει, ως εκ τούτου, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη αυτής της ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι γλώσσες με συν-επίσημο καθεστώς πρέπει να αναγνωρίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τις Ευρωπαϊκές περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες έχουν μειωθεί σημαντικά, η EFA πιστεύει ότι τα νέα προγράμματα της Επιτροπής για το 2014 - 2020 Erasmus για όλους, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες, πρέπει να υποστηρίξουν ΜΚΟ και οργανώσεις, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, τα οποία εργάζονται για να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις απειλούμενων με εξαφάνιση γλώσσες. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την ΕΕΣ είναι να αλλάξουν τα κριτήρια εκλεξιμότητας των προγραμμάτων για τις κοινοτικές γλώσσες προκειμένου να μπορέσουν όλες οι ομάδες γλωσσών να υποβάλουν αίτηση για αυτές τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: